Освітньо-професійна практична підготовка

У Козелецькому технікумі ветеринарної медицини БНАУ значна увага приділяється формуванню у студентів практичних вмінь і навичок на що передбачено близько 70% навчального навантаження.

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань і практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі.

Сучасною освітою визначаються такі основні напрямки практичної підготовки студентів: аудиторна, навчальна, виробнича.

Під час аудиторної (семінарські та практичні заняття) студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних та колективних завдань.

Логічним продовження процесу засвоєння отриманих теоретичних знань є навчальна практика. Мета такої практики – оволодіння студентами системою умінь і навичок з конкретної навчальної дисципліни « Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин». Поєднуючою ланкою між семінарськими (практичними) заняттями і навчальною практикою є розроблені викладачами практикуми, робочі зошити, збірники зразків заповнення документів. Усі елементи навчання детально описуються в інструкційних картках, які студенти отримують до кожного заняття.

Під керівництвом викладача студенти самостійно складають організаційно-розпорядчі, кадрові, господарсько-договірні документи.

З метою підвищення рівня практичної підготовки фахівців та посилення зв'язків освіти з виробництвом налагоджено тісну співпрацю технікуму з сільськогосподарськими підприємствами області. На основі розробленої програми наскрізного індивідуального практичного навчання відбувається адаптація студента до виробництва починаючи з першого курсу, шляхом виконання невеликих завдань, через які відбувається ознайомлення із технологічними процесами галузей рослинництва, тваринництва, а завершується вивченням аналізу та прогнозуванням розвитку підприємства під час проходження виробничої практики. Програма передбачає закріплення студентів протягом всього циклу підготовки за одним підприємством та супроводження даного процесу пізнавальної діяльності викладачем.

Іще одним напрямком самостійного навчання студентів, якому приділяється значна увага у навчальному закладі, є формування пошуково-інформаційної культури. Високий рівень динаміки сучасних процесів у економіці, правовому полі потребують здатності майбутнього фахівця орієнтуватися в інформаційному полі свої професії, оперативно реагувати на зміни, швидко, а головне – самостійно вчитися. Тому студентів ознайомлюють з Інтернет - ресурсами, що можуть виступати джерелами інформації. З метою набуття практичних умінь швидко орієнтуватись у великій кількості джерел інформації у мережі Інтернет, проводити критичний аналіз їх достовірності, студенти замість рефератів у класичному вигляді виконують аналітичні дослідження Інтернет мережі із обраної теми.

Невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у технікумі є виробнича практика. Її мета – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

До початку практики студенти проходять інструктаж, на якому детально розглядаються всі етапи та складові практики на виробництві, ознайомлюються з вимогами до підготовки та оформлення звіту-щоденнику.

Як підсумок – захист роботи на звітній конференції, де студенти презентують результати проходження практики, ілюструючи їх власноруч створеними презентаційними проектами.

       З метою підвищення рівня практичної підготовки та максимального наближення до умов виробництва викладачі технікуму проходять стажування на провідних підприємствах області. Серед підприємств, на яких останнім часом проходять стажування викладачі технікуму, є ДП «Чайка» (с. Новий Шлях, Козелецького району). Таким чином, у технікумі  здійснюється реалізація підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих, креативних, здатних до постійного фахового самовдосконалення протягом трудової діяльності спеціалістів, які зроблять вагомий внесок у розбудову сучасної української держави.